وزارت خارجه سوریه: با ادعا و دروغ به دنبال حمله به ما هستند