امضای تفاهم نامه همکاری بین میراث فرهنگی و پست بانک ایران برای گسترش خورشید