سخنگوی رئیس جمهور ترکیه: نامه آنکارا به دمشق دو بار.