تکرار/وکیل: بیش از 3 میلیون و 200 هزار بیکار در کشور است.