مشارکت بانک از قفسه ها در اجرای پروژه های دانش بنیان 500 میلیارد ریال در کیش