افشای به عنوان بخشی از جلسه با احمدی نژاد/ مجموعه ای از انتخابات برای مهندسی با این نسخهها کار