اسد: هر اقدام احتمالی تنها ثبات در منطقه را بیشتر به هم می زند