رهبر انقلاب: حوادث آشفتگی های اخیر نمونه هایی از قطعات کوچک دشمن است.