شفر: از وقتی به استقلال آمدم با کی روش در ارتباط بودم