من فکر می کنم اتلتیکو مادرید به دلیل دراماتیک اظهارات.