یک نمای کلی از بزرگترین تامین مالی اسلامی در طول سه دهه گذشته