کشور از نظر منابع و دورنمای ارزی در موقعیت مطلوبی قرار دارد