هر دروغ "است" را در "نه"; بسیاری از تاریخی نهفته فوتبال در دهه های اخیر ؛ یاد آن جوک ماندن