رفع کمبود پزشک در مناطق زلزله زده/ بیماری ها از مناطق خاصی در شیوع دارند