500 هزار نفر از بیکاری/نرخ بیکاری در میان افراد جوان 28