نگا: هر یک از زنان بازداشت دراویش در اختیار این شرکت نیست / که در شب حادثه و جنگ خیابانی شده بود به تصویب رسید و پس از اعلام دارنده به انتشار آن