هادی محمدی در یک میز گرد " با افت مصاحبه اسرائیلی صهیونیست ها از سلاح های استراتژیک صلح