مهمترین عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌ای/برنامه پلیس برای مبارزه با قاچاق