جزئیات ثبت نام از نقص در کاروان های عتبات عالیات در ایران