لزوم همکاری مردم برای کوچ از تلگرام/ رفع دغدغه های حریم خصوصی