بدون مشارکت کردها در بحران سوریه حل و فصل نخواهد بود