شایسته: به تعویق انداختن جام جهانی کشتی فرنگی در ایران است. بازیگوش موفق