رئیس جمهور شخصاً ورود کند ؛حرف درمانی بازار ارز را آرام نمی کند