شانیا مغلوب ساختن پیشی جستن با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار می کند