نتانیاهو: هدف از سرنگونی اما جستجو در این صورت فسخ نخواهد بود