چرا هیات موسسان نفت، انتقال این تیم را نهایی نمی کند؟/ مالک پشت مالک