حاشیه دیدار نفت تهران - صنعت نفت| استفاده از علاقه به هواداران پررونق دفتر بازار داغ خوش آمدید در مورد + تصاویر