درخشش قهرمان آسیا در آمریکا/ حدادی قهرمان اولین رقابت فصل شد