انتقال اجساد پرواز, تهران, ایران با هلیکوپتر در مورد آب و هوا مطلوب