"کارت اعتباری خرید کالا" در سال آینده وجود دارد و نه اعتبار!