کشته کتابداری و اطلاع رسانی افغان در درگیری با طالبان