اتحادیه اروپا برای ادامه تحریم های ژنرال ارتش میانمار