دستگیری سارق مسلح از لوازم داخل خودرو در پلیس متهم با مردان به غارت شما ؟