ارتکاب دو قتل در روستا/بعد ۲۴ ساعت بازداشت شده است