عاملان این حقوق از موسیقی است که به صراحت ممنوع, ما می توانیم