دعوت به پذیرش قدرت در مرکز آموزش و پرورش محقق و آموزش انقلاب اسلامی