ماجرای "وزیر پزشک خانواده" و سرانجام "چراغی" که قرار بود شهرها را روشن کند