رقم تمدید قرارداد شفر مشخص نشده است/ مصدومیت سد راه تیام