عکس | جای خالی اردشیر راد پس از سقوط هواپیما - تهران در آزمون دکتری