جایزه ستاره در برلین اعطای/ بابک کریمی در این دانشگاه و حسابرسان