یک مقام رسمی این کشور به خرید باغ از محل جرم و جنایت در فضای سبز