دولت سریعتر سیستم ثبت حقوق مقامات و مدیران برقرار نیست