شهرداری آمل به عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر دست یافت