مقدمه در کنار ساختمان تمدن از دیدگاه سردار غیب پرور