دومین روز از بازی های المپیک زمستانی در پیونگ یانگ شانگ