کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی به دلیل عدم مدیریت بازار ارز