هواداران به ورزشگاه نیایند، تیم می بازد/این که یک تیم از دو پنجره محروم شود شکست بزرگی است