حمایت دبیر کل ناتو از نقش بسیاری از این سازمان در ماموریت آموزشی در عراق