2 مدال ارزشمند دیگر برای تکواندوکاران کشورمان در روز سوم