روزنامه آلمانی: عامل حمله به عابران پیاده مشکلات روانی داشته است